Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty:
Dostawa:  Darmowa wysyłka!
Razem

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

Sklep internetowy „BABICZ CONCEPT STORE” jest prowadzony:

1) przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BABICZ CONCEPT STORE EWA BABICZ” z siedzibą w Krakowie, NIP 7671579143, REGON 121462209, ul. Borsucza 20, 30 - 408 Kraków, tel. 509 402 229, adres email do kontaktu Klienta ze sprzedawcą produktów oferowanych w Sklepie: sklep@babiczandbabicz.com.

§2 Definicje

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów produktów lub usług.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty lub usługi do zakupu, a także w której istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności, komentarze, recenzje produktów lub usług znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, szybkich przelewów internetowych poprzez system płatności on-line, lub w systemie płatności ratalnych.

Punkt Odbioru – Salon BABICZ.

Salon BABICZ – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez podmiot wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

Sklep Internetowy – prowadzony przez podmioty wskazane w §1 niniejszego Regulaminu sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową babiczstore.com.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu lub usługi.

§3 Zasady ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów lub usług Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów lub usług, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2) Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3) Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4) Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5) Prowadzące Sklep Internetowy podmioty wskazane w §1 Regulaminu nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane przez Podmioty realizujące płatność, siłę wyższą, niedozwolone działanie osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6) Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty i usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji jako tzw. „gość”.

7) Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

§4 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@babiczandbabicz.com, z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§5 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Dane Konta”, po wyborze opcji: „Zmiana Hasła”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym tworzony jest panel „Dane Konta” Klienta. Zamieszczając wszelkie dane w Panelu Konta Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego. Umieszczenie Materiałów przez Klienta możliwe jest jedynie w sytuacji posiadania aktywnego profilu na serwisie społecznościowym facebook.com i po skutecznym zalogowaniu się na ten profil.
 4. Klient ma prawo zamieszczać jedynie takie Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne wpisy w formie komentarzy, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone - wpisy komentarzy itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku dotyczącego produktu lub usługi, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 5. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym:

a) udziela podmiotom prowadzącym Sklep Internetowy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez podmioty prowadzące Sklep Internetowy z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego. Klientowi z tytułu udzielenia powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

b) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez podmioty prowadzące Sklep Internetowy z tego tytułu.

 1. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego należy zgłaszać prowadzącemu Sklep Internetowy na adres sklep@babiczandbabicz.com.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów i usług do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego i wprowadzania w nich zmian. Klienta obowiązuje cena ujawniona w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia na dany produkt lub usługę. Produkty i usługi objęte promocją są ograniczone ilościowo, a promocje mają charakter czasowy. W przypadku gratisów dodawanych do produktów zalecane jest wcześniejsze upewnienie się przez Klienta czy promocja jest nadal aktualna - gdyż rozdawane są one według kolejności składania zamówień, co nie jest jednoznaczne z natychmiastową aktualizacją w systemie informacji o promocji.

§6 Informacje o produktach i usługach

 1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów lub usług wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu lub usługi do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu lub usług przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów lub usług wraz z kosztami dostawy) wskazany jest bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzegają sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów lub usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Towary lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§7 Warunki realizacji zamówień

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Kontakt.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia w formie mailowej lub telefonicznie.
 2. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki .
 3. Zamówienia są realizowane przez Sklep Internetowy w terminie wskazanym przy konkretnym produkcie lub usłudze oferowanej przez Sklep Internetowy.
 4. W przypadku braku w Salonie BABICZ lub jego dostawcy zamówionego produktu lub usługi, jak również w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców prowadzącego Sklep Internetowy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, prowadzący Sklep Internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, prowadzący Sklep Internetowy może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta prowadzący Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym prowadzący Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie prowadzącego Sklep Internetowy), prowadzący Sklep Internetowy dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 12 Regulaminu.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, prowadzący Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Sklep Internetowy realizuje zamówienie w oparciu o dane wskazane przez Klienta w procedurze złożenia zamówienia najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.

§ 8 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru;

b) przelewem – wówczas Sklep Internetowy rezerwuje towar w Salonie BABICZ i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym prowadzącego Sklep Internetowy wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu Internetowego bądź w emailu do Klienta,

c) płatności elektroniczne - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PAYU.

d) poprzez system płatności ratalnych obsługiwanych przez Żagiel S.A.

e) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 1. Koszty wysyłki:

Przedpłata: Poczta Polska 14,50 złotych, Kurier 23 złotych

Płatność przy odbiorze: Poczta Polska 16,50 złotych, Kurier 25,00 złotych

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i uiszczenie kosztów przesyłki.

§ 9 Czas realizacji zamówień

 1. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt lub usługę informację o liczbie tygodni, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia lub termin wykonania usługi. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów przez Klienta. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Kuriera pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 10 Warunki reklamacji

 1. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Podmiot prowadzący Sklep Internetowy Klient powinien dostarczyć na koszt Sklepu Internetowego reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Podmiot prowadzący Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Podmiot prowadzący Sklep Internetowy dokona niezwłocznego zwrotu na rzecz Klienta należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Podmiot prowadzący Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Salonem BABICZ.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Podmiot prowadzący Sklep Internetowy może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy z tytułu rękojmi; w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 Regulaminu.

§12 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Salonem BABICZ na adres: sklep@babiczandbabicz.com;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego.

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 roku: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm).
 2. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Podmiotowi prowadzącemu Sklep Internetowy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Podmiotowi prowadzącemu Sklep Internetowy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki ponosi Konsument.
 5. Podmioty prowadzące Sklep Internetowy nie odbierają kierowanych do nich przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiadają za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 13 Zwrot należności Klientom

 1. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie BABICZ i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 1. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Podmiot prowadzący Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej w Salonie BABICZ;

- na poczcie;

 1. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Podmiotowi prowadzącemu Sklep Internetowy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Podmiotowi prowadzącemu Sklep Internetowy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 2. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie BABICZ, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie BABICZ;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

§ 14 Promocje

 1. W Sklepie Internetowym mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Stosowane przez Sklep Internetowy promocje, to promocje produktowe, które obniżają cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego z danym produktem lub usługą.
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że zasady danej promocji będą stanowiły inaczej.

§ 15 Dane osobowe - Ochrona Prywatności

 1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Podmioty prowadzące Sklep Internetowy.
 6. Podmioty prowadzące Sklep Internetowy przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów i usług zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. Klient posiada dostęp do swoich danych osobowych oraz posiada prawo do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Dane Konta”).
 8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 16 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Podmioty prowadzące Sklep Internetowy w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Subskrypcja Newslettera”.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Podmiotów prowadzących Sklep Internetowy.
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Podmiotom prowadzącym Sklep Internetowy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy może korzystać z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego.
 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Podmiotami prowadzącymi Sklep Internetowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy.
 7. Podmioty prowadzące Sklep Internetowy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.